Αυτοματοποίησε το In-Market Audience Bidding με Google Ads Script

Αν ανήκεις σε αυτούς που τους αρέσει να δουλεύουν και να πειραματίζονται αρκετά με τα in-market κοινά τότε είσαι στο σωστό μέρος.

Στο τι είναι τα In-market audiences και πώς λειτουργούν δεν θα αναφερθούμε στο συγκεκριμένο άρθρο, αλλά αν θες να μάθεις περισσότερα θα σε ανακατευθύνουμε που αλλού; Στο knowledge base της Google: In-market audience targeting

Συνήθως, η αξιοποίηση των In-market audiences λειτουργεί ως εξής: προσθέτεις μερικά σχετικά κοινά στις καμπάνιες σου σε observation mode, συλλέγεις δεδομένα για το πώς αποδίδουν και στη συνέχεια αποφασίζεις αν θα κάνεις bid up ή bid down.

Η λογική λέει ότι τα αποτελέσματα που θα περιμένεις από αυτή τη διαδικασία θα είναι καλά, επομένως συνεχίζεις να αυξάνεις τα bids όπου αυτό είναι εφικτό και στο βαθμό που επιτυγχάνεται η μέγιστη κερδοφορία.

Αλλά προτού το κάνεις, λάβε υπόψη το εξής: το bidding δεν είναι αλλάνθαστο. Θα πρέπει να παρακολουθείς στενά τα In-market audiences σου καθώς μερικές φορές το performance τους μπορεί να φθήνει.

Σε ένα μεγάλο account όμως δεν είναι εφικτή η παρακολούθηση αυτή σε τακτική βάση, λόγω φυσικά του χρόνου και των εργατοωρών που απαιτούνται για να γίνει αυτό σωστά. Άρα, manual bidding? #not!

Η αυτοματοποίηση είναι το κλειδί και αυτό θα το πετύχεις με ένα script.

Ωστόσο, να κάνουμε σαφές ότι το script αυτό δεν μπορεί να λειτουργίσει με automated bidding strategies όπως τα Target CPA και Target ROAS, μιας και αυτές οι στρατηγικές από μόνες τους επιλέγουν πώς θα διαμορφώσουν το audience bidding ανάλογα με τους στόχους που έχεις θέσει.

Πώς λειτουργεί το script

Το script αυτό πάει και ρυθμίζει τα bid modifiers στα In-market audiences για σένα.

Τόσο απλά.

Καθώς τα In-market audiences δεν είναι και τα πιο script-friendly κοινά, το script αυτό αποτελεί μοναδικό όπλο στα χέρια των performance marketers.

Το script αυτό πάει και κοιτάζει το CPC των καμπανιών σε ένα δεδομένο χρονικό εύρος και ορίζει τα bid adjustments σε κάθε ένα από τα In-market audiences που έχουν ωστόσο προστεθεί σε campaign level.

Εάν δεν υπάρχουν κοινά σε campaign level, το script θα πάει και θα εφαρμόσει τα bid modifiers σε όλα τα In-market audiences σε ad group level.

Τα modifiers εφαρμόζονται σύμφωνα με αυτόν τον τύπο:

Modifier = Entity CPA / Audience CPA, όπου “Entity” είναι η καμπάνια ή το ad group.

Το script εν δράση μοιάζει κάπως έτσι:

Σετάροντας το script

Στο περιβάλλον των Google Ads πηγαίνεις στο Bulk Actions και επιλέγεις τα Scripts. Στη σελίδα των Scripts, κάνε click στο “+” και κάνεις paste τον παρακάτω κώδικα.

Πριν ξεκινήσεις, υπάρχουν μερικές επιλογές που μπορείς να παραμετροποιήσεις στο script για να το φέρεις στα μέτρα σου:

 • Στη μεταβλητή DATE_RANGE μπορείς να επιλέξεις το χρονικό εύρος που θες να αναλύσει το script. Μπορείς να βρεις μια λίστα με επιλογές εδώ.
 • Στη μεταβλητή MINIMUM_IMPRESSIONS μπορείς να επιλέξεις καμπάνιες με συγκεκριμένο αριθμό impressions για να τρέξει πάνω τους το script.
 • Μπορείς επίσης να κάνεις exclude συγκεκριμένες καμπάνιες με το CAMPAIGN_NAME_DOES_NOT_CONTAIN. Αν έχεις ένα καλό naming pattern στις καμπάνιες σου, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη μεταβλητή για να φιλτράρεις συγκεκριμένους τύπους ή group καμπανιών (π.χ. Branded).
 • Εναλλακτικά, μπορείς να ορίσεις το script να τρέξει σε συγκεκριμένες καμπάνιες με τη μεταβλητή CAMPAIGN_NAME_CONTAINS.

Παρακάτω ο κώδικας:

/**
*
* In-market Audiences Bidding
*
* Automatically apply modifiers to your in-market audiences based on performance.
*
* Version: 1.0
* Google AdWords Script maintained on brainlabsdigital.com
*
**/

// Use this to determine the relevant date range for your data.
// See here for the possible options:
// https://developers.google.com/google-ads/scripts/docs/reference/adwordsapp/adwordsapp_campaignselector#forDateRange_1
var DATE_RANGE = 'LAST_30_DAYS';

// Use this to determine the minimum number of impressions a campaign or
// and ad group should have before being considered.
var MINIMUM_IMPRESSIONS = 0;

// Use this if you want to exclude some campaigns. Case insensitive.
// For example ["Brand"] would ignore any campaigns with 'brand' in the name,
// while ["Brand","Competitor"] would ignore any campaigns with 'brand' or
// 'competitor' in the name.
// Leave as [] to not exclude any campaigns.
var CAMPAIGN_NAME_DOES_NOT_CONTAIN = [];

// Use this if you only want to look at some campaigns. Case insensitive.
// For example ["Brand"] would only look at campaigns with 'brand' in the name,
// while ["Brand","Generic"] would only look at campaigns with 'brand' or 'generic'
// in the name.
// Leave as [] to include all campaigns.
var CAMPAIGN_NAME_CONTAINS = [];

var AUDIENCE_MAPPING_CSV_DOWNLOAD_URL = 'https://developers.google.com/adwords/api/docs/appendix/in-market_categories.csv';

function main() {
 Logger.log('Getting audience mapping');
 var audienceMapping =
  getInMarketAudienceMapping(AUDIENCE_MAPPING_CSV_DOWNLOAD_URL);

 Logger.log('Getting campaign performance');
 var campaignPerformance = getCampaignPerformance();

 Logger.log('Getting ad group performance');
 var adGroupPerformance = getAdGroupPerformance();

 Logger.log('Making operations');
 var operations = makeAllOperations(
  audienceMapping,
  campaignPerformance,
  adGroupPerformance
 );

 Logger.log('Applying bids');
 applyBids(operations);
}

function getInMarketAudienceMapping(downloadCsvUrl) {
 var csv = Utilities.parseCsv(
  UrlFetchApp.fetch(downloadCsvUrl).getContentText()
 );

 var headers = csv[0];
 var indexOfId = headers.indexOf('Criterion ID');
 var indexOfName = headers.indexOf('Category');

 if ((indexOfId === -1) || (indexOfName === -1)) {
  throw new Error('The audience CSV does not have the expected headers');
 }

 var mapping = {};
 for (var i = 1; i < csv.length; i++) {
  var row = csv[i];
  mapping[row[indexOfId]] = row[indexOfName];
 }

 return mapping;
}

function getCampaignPerformance() {
 return getEntityPerformance('CampaignId', 'CAMPAIGN_PERFORMANCE_REPORT');
}

function getAdGroupPerformance() {
 return getEntityPerformance('AdGroupId', 'ADGROUP_PERFORMANCE_REPORT');
}

function getEntityPerformance(entityIdFieldName, reportName) {
 var performance = {};
 var query = "SELECT " + entityIdFieldName + ", CostPerAllConversion " +
   "FROM " + reportName + " " +
   "WHERE Impressions > " + String(MINIMUM_IMPRESSIONS) + " " +
   "DURING " + DATE_RANGE;
 var rows = AdsApp.report(query).rows();

 while (rows.hasNext()) {
  var row = rows.next();
  performance[row[entityIdFieldName]] = row.CostPerAllConversion;
 }
 return performance;
}

function makeAllOperations(
 audienceMapping,
 campaignPerformance,
 adGroupPerformance
) {
 var operations = [];

 var allCampaigns =
  filterCampaignsBasedOnName(AdWordsApp.campaigns());

 var filteredCampaigns =
  filterEntitiesBasedOnDateAndImpressions(allCampaigns)
  .get();

 while (filteredCampaigns.hasNext()) {
  var campaign = filteredCampaigns.next();

  // Can't have both ad-group-level and campaign-level
  // audiences on any given campaign.
  if (campaignHasAnyCampaignLevelAudiences(campaign)) {
   var operationsFromCampaign = makeOperationsFromEntity(
    campaign,
    campaignPerformance[campaign.getId()],
    audienceMapping
   );

   operations = operations.concat(operationsFromCampaign);
  } else {
   var adGroups =
    filterEntitiesBasedOnDateAndImpressions(campaign.adGroups())
    .get();

   while (adGroups.hasNext()) {
    var adGroup = adGroups.next();
    var operationsFromAdGroup = makeOperationsFromEntity(
     adGroup,
     adGroupPerformance[adGroup.getId()],
     audienceMapping
    );

    operations = operations.concat(operationsFromAdGroup);
   }
  }
 }

 return operations;
}

function filterCampaignsBasedOnName(campaigns) {
 CAMPAIGN_NAME_DOES_NOT_CONTAIN.forEach(function(part) {
  campaigns = campaigns.withCondition(
   "CampaignName DOES_NOT_CONTAIN_IGNORE_CASE '" + part.replace(/"/g,'\\\"') + "'"
  );
 });

 CAMPAIGN_NAME_CONTAINS.forEach(function(part) {
  campaigns = campaigns.withCondition(
   "CampaignName CONTAINS_IGNORE_CASE '" + part.replace(/"/g,'\\\"') + "'"
  );
 });

 return campaigns;
}

function filterEntitiesBasedOnDateAndImpressions(selector) {
 return selector
  .forDateRange(DATE_RANGE)
  .withCondition('Impressions > ' + String(MINIMUM_IMPRESSIONS));
}

function makeOperationsFromEntity(entity, entityCpa, audienceMapping) {
  var entityAudiences = getAudiencesFromEntity(entity, audienceMapping);
  return makeOperations(entityCpa, entityAudiences);
}

function getAudiencesFromEntity(entity, audienceMapping) {
 var inMarketIds = Object.keys(audienceMapping);

 var allAudiences = entity
  .targeting()
  .audiences()
  .forDateRange(DATE_RANGE)
  .withCondition('Impressions > ' + String(MINIMUM_IMPRESSIONS))
  .get();

 var inMarketAudiences = [];
 while (allAudiences.hasNext()) {
  var audience = allAudiences.next();
  if (isAudienceInMarketAudience(audience, inMarketIds)) {
   inMarketAudiences.push(audience);
  }
 }

 return inMarketAudiences;
}

function isAudienceInMarketAudience(audience, inMarketIds) {
 return inMarketIds.indexOf(audience.getAudienceId()) > -1;
}

function makeOperations(entityCpa, audiences) {
 var operations = [];
 audiences.forEach(function(audience) {
  var stats = audience.getStatsFor(DATE_RANGE);
  var conversions = stats.getConversions();
  if (conversions > 0) {
   var audienceCpa = stats.getCost() / stats.getConversions();
   entityCpa = parseFloat(entityCpa);
   var modifier = (entityCpa / audienceCpa);

   var operation = {};
   operation.audience = audience;
   operation.modifier = modifier;

   operations.push(operation);
  }
 });

 return operations;
}

function campaignHasAnyCampaignLevelAudiences(campaign) {
 var totalNumEntities = campaign
 .targeting()
 .audiences()
 .get()
 .totalNumEntities();

 return totalNumEntities > 0;
}

function applyBids(operations) {
 operations.forEach(function(operation) {
  operation.audience.bidding().setBidModifier(operation.modifier);
 });
}

PM. GR Team
PM. GR Teamhttp://www.performance-marketing.gr
Το Performance-Marketing.gr είναι το πρώτο Ελληνικό site με περιεχόμενο γύρω από το performance marketing. Τεχνικές, hacks, νέα, tips και how-to guides...που δουλεύουν!

More from author

Related posts

Latest posts

Τι είναι ένα Canonical URL και ποιος ο ρόλος του στο SEO

Η φράση "canonical tag" εμφανίζεται συχνά σε συζητήσεις γύρω από το SEO και πιθανότατα περισσότερο μεταξύ cross-functional ομάδων όπως engineering, analytics ή MarTech. Όπως γίνεται...

8 δοκιμασμένες τακτικές για να γίνεις πιο ανταγωνιστικός στα Google Ads

Ισχύει ότι στο χρηματιστήριο που ονομάζεται Google Ads, κερδίζει πάντα αυτός που έχει περισσότερα χρήματα να χαλάσει; Οι πραγματιστές θα απαντήσουν ναι, οι ρομαντικοί...

Google Autocomplete – Kάτι περισσότερο από ένα απλό δωρεάν keyword research tool

Το Google Autocomplete (γνωστό και ως Google Suggest) είναι μια από τις πρώτες λειτουργίες της μηχανής αναζήτησης της Google που μπήκε στο στόχαστρο των...

Τι είναι ένα Canonical URL και ποιος ο ρόλος του στο SEO

Η φράση "canonical tag" εμφανίζεται συχνά σε συζητήσεις γύρω από το SEO και πιθανότατα περισσότερο μεταξύ cross-functional ομάδων όπως engineering, analytics ή MarTech. Όπως γίνεται...

Google Autocomplete – Kάτι περισσότερο από ένα απλό δωρεάν keyword research tool

Το Google Autocomplete (γνωστό και ως Google Suggest) είναι μια από τις πρώτες λειτουργίες της μηχανής αναζήτησης της Google που μπήκε στο στόχαστρο των...

Νέο search traffic dashboard για το Data Studio από την Google

Η Google δημιούργησε πρόσφατα ένα νέο template για το Data Studio. Πλέον, μπορείς να χρησιμοποιείς το Search Traffic dashboard της Google για να δεις γρήγορα...

Θες να μαθαίνεις πρώτος νέα μας;

Ξέρεις τι να κάνεις! Θα μαθαίνεις νέα μας μόνο κάθε Κυριακή, επομένως...push the button!